Bouteille de Klein. Photo Christophe Tardy

RETOUR